Soutěžní řád

I.       Úvodní ustanovení

 1. Region Severozápad, pobočný spolek České baseballové asociace, IČ 051 98 585, se sídlem na adrese 142 00 Praha 4, Kamýk, Zelenkova 530/3 (dále též jen jako „region“), je pořadatelem regionálních soutěží a dle závazných předpisů Česká baseballové asociace, IČ 485 48 421, se sídlem na adrese 169 00 Praha 6, Břevnov, Zátopkova 100/2 (dále též jen „ČBA), je oprávněn tyto soutěže řídit nebo tuto pravomoc delegovat.
 2. Soutěžní řád regionu je předpisem speciálním pro soutěže regionu a podpůrně se pro regionální soutěže užije soutěžního řádu ČBA v platném znění.
 3. Soutěžní řád regionu výslovně bere na vědomí závazná ustanovení soutěžního řádu ČBA,
  od kterých se nesmí odchýlit zněním ani výkladem. Pro ucelenost a přehlednost tyto ustanovení obsahuje i tento soutěžní řád regionu.
  1. Ustanovení § 4.1 Příprava, podmínky a průběh utkání se řídí aktuálními Pravidly baseballu vydanými ČBA s výjimkami danými tímto Soutěžním řádem
  2. Ustanovení § 4.14 Hráči jsou povinni podrobit se na vyzvání orgánů antidopingové kontroly této kontrole. Kontrola probíhá podle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu Antidopingového výboru ČR. V případě pozitivního nálezu je s hráčem, oddílem a příslušnými funkcionáři zavedeno disciplinární řízení v souladu s touto Směrnicí. Příslušné družstvo je vyloučeno ze závěrečného pořadí soutěže.
  3. Ustanovení § 5.1 Hráč nesmí nastoupit do utkání hraného v termínu reprezentační akce (libovolné kategorie), ze které se omluvil. Termínovou listinu reprezentačních akcí a nominaci hráčů zveřejní ČBA nejpozději před začátkem sezóny. Za způsobilost hráče k účasti v soutěži odpovídá vedoucí příslušného družstva a licencovaný trenér (manažer). Při porušení pravidel pro hráče bude s licencovaným trenérem (manažerem) i vedoucím družstva zahájeno disciplinární řízení.
  4. Ustanovení § 5.2 Registrace v ČBA a příslušnost k oddílu se prokazuje registračním seznamem členů. Hráči, koučové, vedoucí družstev i rozhodčí musí být registrovanými členy ČBA (viz Stanovy a Registrační řád). Hráči musí být registrováni v oddílu, v jehož družstvu hrají, nebo musí mít pro hru v tomto družstvu schváleno hostování (viz Přestupní řád).

 II.       Termíny

 1. Oddíl je povinen zaplatit startovné za všechny své přihlášené týmy nejpozději 15. března příslušného roku. V případě prodlení se splatností může výkonný výbor regionu rozhodnout
  o vyloučení všech týmů oddílu ze soutěže.
 2. Oddíl, který přihlásil tým do soutěže kategorie mužů, U15 či U13 je povinen zaplatit zálohu
  na odměnu rozhodčích nejpozději do 31. března příslušného roku. V případě prodlení se splatností může výkonný výbor regionu rozhodnout o vyloučení všech týmů oddílu ze soutěže. Startovné zaplacené dle odstavce. 1 se v takovém případě oddílu nevrací.
 3. Oddíl je povinen nahrát do informačního systému ČBA soupisky všech svých týmů přihlášených do postupové soutěže, tj. soutěže mužů, U15, U13 a U11, nejpozději 20. března příslušného roku. Pokud nejsou soupisky v informačním systému ke dni konání soutěžního utkání, výkonný výbor regionu na žádost zápas kontumuje ve prospěch soupeře.
 4. Pokud oddíl nemá vyrovnané finanční závazky vůči regionu nebo tým v postupové soutěži nesplňuje informační povinnost dle odstavce 3, může výkonný výbor regionu rozhodnout
  o ztrátě možnosti kvalifikace týmu skrze region. 

III.       Startovné

 1. Startovné je stanoveno ve výši:
  1. 000,- Kč pro postupové soutěže kategorií mužů, U15, U13 a U11,
  2. 000,- Kč pro nepostupové soutěže kategorií mužů, U15, U13, U11,
  3. 000,- Kč pro soutěže kategorií U10 a U9,
  4. soutěže kategorií U8 a mladších nejsou zatíženy placením startovného 

IV.       Start v soutěži

 1. V souladu s článkem I., odstavcem 3. písmenem d) a v souladu se soutěžním řádem ČBA
  se do soutěží regionu mohou přihlásit pouze oddíly registrované v informačním systému ČBA.
 2. Každý oddíl může do soutěže přihlásit libovolný počet týmů v libovolném počtu kategorií.
 3. Týmy nemusí nést název shodný s názvem oddílu, ale povinnosti oddílu vůči regionu či ČBA tím nejsou dotčeny.
 4. Vůči regionu za povinnosti týmu vždy odpovídá oddíl.

V.       Region

 1. Výkonný výbor určí pověřeného člena, odpovědného za řízení soutěží. Pověřený člen jedná samostatně za celý výkonný výbor namísto sportovně-technické komise (STK). Je zejména oprávněn rozhodovat o přeložení zápasů a protestech týmů.
 2. Proti rozhodnutí pověřeného člena je přípustné odvolání výkonnému výboru regionu. Pokud o věci rozhoduje výkonný výbor, je přípustné odvolání k výkonnému výboru ČBA.
 3. Manažer týmu je oprávněn protestovat porušení pravidel v zápase, ale musí tak uvést ve zprávě o utkání a popis podat písemně pověřenému členovi výkonného výboru nejpozději 5 pracovních dní po předmětném utkání.

VI.       Jednotlivé kategorie

T-ball U6

Hrací den:                                Dle dohody manažerů týmů s pověřeným členem výkonného výboru.

Forma:                                      T-ball

Rozsah soutěže:                     Duben – Říjen.

Určeno pro:                             Hráče, kteří v daném kalendářním roce nepřesáhli šest let. Výjimky, pro hráče starší o méně než jeden kalendářní rok, jsou možné po prosté dohodě manažerů týmů. Výjimky pro starší hráče je nutné nechat předem schválit pověřeným členem výkonného výboru.

Odchylky pravidel:                  Délka utkání je 30 minut + dokončení započaté směny, nebo 5 směn. Půl směna končí dosažením pátého bodu. Neplatí pravidlo rozdílu.

Start dívek a cizích státních příslušníků není omezen.

V zápase může, po prosté dohodě manažerů týmů, nastoupit více hráčů na pálku i do pole, ve vnitřním poli však musí být právě pět hráčů a trenér na první metě.

 T-ball U7

Hrací den:                                Dle dohody manažerů týmů s pověřeným členem výkonného výboru.

Forma:                                      T-ball.

Rozsah soutěže:                     Duben – Říjen.

Určeno pro:                             Hráče, kteří v daném kalendářním roce nepřesáhli sedm let. Výjimky, pro hráče starší o méně než jeden kalendářní rok, jsou možné po prosté dohodě manažerů týmů. Výjimky pro starší hráče je nutné nechat předem schválit pověřeným členem výkonného výboru.

Odchylky pravidel:                  Délka utkání je 30 minut + dokončení započaté směny, nebo 5 směn. Půl směna končí dosažením pátého bodu. Neplatí pravidlo rozdílu.

Start dívek a cizích státních příslušníků není omezen.

V zápase může, po prosté dohodě manažerů týmů, nastoupit více hráčů na pálku i do pole, ve vnitřním poli však musí být právě pět hráčů a trenér na první metě.

 T-ball U8

Hrací den:                                Středa, případně dle dohody manažerů týmů s pověřeným členem výkonného výboru.

Forma:                                      T-ball

Rozsah soutěže:                     Duben – Říjen.

Určeno pro:                             Hráče, kteří v daném kalendářním roce nepřesáhli osm let. Výjimky, pro hráče starší o méně než jeden kalendářní rok, jsou možné po prosté dohodě manažerů týmů. Výjimky pro starší hráče je nutné nechat předem schválit pověřeným členem výkonného výboru.

Odlišnosti od pravidel:           Délka utkání je 50 minut + dokončení započaté směny, nebo 7 směn. Půl směna končí dosažením pátého bodu. Neplatí pravidlo rozdílu.

Start dívek a cizích státních příslušníků není omezen.

V zápase může, po prosté dohodě manažerů týmů, nastoupit více hráčů na pálku i do pole, ve vnitřním poli však musí být právě šest hráčů.

Kategorie U9

Hrací den:                                Pátek, případně dle dohody manažerů týmů s pověřeným členem výkonného výboru.

Forma:                                      Coachpitch

Rozsah soutěže:                     Duben – Říjen.

Určeno pro:                             Hráče, kteří v daném kalendářním roce nepřesáhli devět let. Výjimky, pro hráče starší o méně než jeden kalendářní rok, jsou možné po prosté dohodě manažerů týmů. Výjimky pro starší hráče je nutné nechat předem schválit pověřeným členem výkonného výboru.

Odlišnosti od pravidel:           Délka utkání je 50 minut + dokončení započaté směny, nebo 7 směn. Půl směna končí dosažením pátého bodu. Neplatí pravidlo rozdílu.

V zápase může, po prosté dohodě manažerů týmů, nastoupit více hráčů na pálku i do pole, ve vnitřním poli však musí být právě šest hráčů.

Start dívek a cizích státních příslušníků není omezen.

Pravidlo „4+1“. Pokud pálkař netrefí první čtyři nadhozy, bude mu dána možnost další jeden pálit ze stativu. Po celkově 5 neúspěšných odpalech je pálkař out. Manažeři se mohou dohodnout i na neaplikování tohoto pravidla a zápas odehrát pravidly coachpitche či T-ballu.

Kategorie U10

Hrací den:                                Pátek, případně dle dohody manažerů týmů s pověřeným členem výkonného výboru.

Forma:                                      Coachpitch

Rozsah soutěže:                     Duben – Říjen.

Určeno pro:                             Hráče, kteří v daném kalendářním roce nepřesáhli deset let. Výjimky, pro hráče starší o méně než jeden kalendářní rok, jsou možné po prosté dohodě manažerů týmů. Výjimky pro starší hráče je nutné nechat předem schválit pověřeným členem výkonného výboru.

Odlišnosti od pravidel:           Délka utkání je 60 minut + dokončení započaté směny, nebo 7 směn. Půl směna končí dosažením pátého bodu. Neplatí pravidlo rozdílu.

V zápase může, po prosté dohodě manažerů týmů, nastoupit více hráčů na pálku i do pole, ve vnitřním poli však musí být právě šest hráčů.

Start dívek a cizích státních příslušníků není omezen.

Pravidlo „4+1“. Pokud pálkař netrefí první čtyři nadhozy, bude mu dána možnost další jeden pálit ze stativu. Po celkově 5 neúspěšných odpalech je pálkař out. Manažeři se mohou dohodnout i na neaplikování tohoto pravidla a zápas odehrát pravidly coachpitche či T-ballu.

Kategorie U11

Hrací den:                                Pondělí, případně jiný den dle rozhodnutí pověřeného člena výkonného výboru.

Forma:                                      Baseball

Rozsah soutěže:                     Postupová základní část: Duben – Červen.

Nepostupové play-off: Září – Říjen.

Určeno pro:                             Hráče, kteří v daném kalendářním roce nepřesáhli jedenáct let. Jakékoliv výjimky jsou možné pouze se souhlasem pověřeného člena výkonného výboru, přičemž takový starší hráč nesmí hrát na pozici catchera nebo nadhazovače, pod sankcí kontumace zápasu. Tým, který bude mít na soupise staršího hráče, ztrácí právo na kvalifikaci skrze region bez dalšího.

Odlišnosti od pravidel:           Délka utkání je 90 minut + dokončení započaté směny, nebo 7 směn. Půl směna končí dosažením šestého bodu. Neplatí pravidlo rozdílu.

Start dívek a cizích státních příslušníků není omezen.

Mladší kadeti U12

Hrací den:                                Úterý, případně jiný den dle rozhodnutí pověřeného člena výkonného výboru

Forma:                                      Baseball.

Rozsah soutěže:                     Nepostupová soutěž Duben – Říjen.

Určeno pro:                             Hráče, kteří v daném kalendářním roce nepřesáhli dvanáctl let. Výjimky, pro hráče starší o méně než jeden kalendářní rok, jsou možné po prosté dohodě manažerů týmů. Výjimky pro starší hráče je nutné nechat předem schválit pověřeným členem výkonného výboru.

Odlišnosti od pravidel:           Délka utkání je 105 minut s dokončením započaté směny, nebo 7 směn. Půl směna končí dosažením šestého bodu. Neplatí pravidlo rozdílu.

                                                  Hraje se na hřišti určeném pro kategorii U13

Start dívek a cizích státních příslušníků není omezen.

Mladší kadeti U13

Hrací den:                                Úterý, případně jiný den dle rozhodnutí pověřeného člena výkonného výboru

Forma:                                      Baseball.

Rozsah soutěže:                     Postupová základní část: Duben – Červen.

                                                  Nepostupové playoff: Září – Říjen.

Určeno pro:                             Hráče, kteří v daném kalendářním roce nepřesáhli třináct let. Jakékoliv výjimky jsou možné pouze se souhlasem pověřeného člena výkonného výboru, přičemž takový starší hráč nesmí hrát na pozici catchera nebo nadhazovače, pod sankcí kontumace zápasu. Tým, který bude mít na soupise staršího hráče, ztrácí právo na kvalifikaci skrze region bez dalšího.

Odlišnosti od pravidel:           Délka utkání je 105 minut s dokončením započaté směny, nebo 7 směn. Počet bodů na směnu není omezen a není pravidlo o rozdílu

Start dívek a cizích státních příslušníků není omezen.

Kadeti U15

Hrací den:                                Pondělí, případně jiný den dle rozhodnutí pověřeného člena výkonného výboru

Forma:                                      Baseball.

Rozsah soutěže:                     Postupová základní část: Duben – Červen.

                                                  Nepostupové playoff: Září – Říjen.

Určeno pro:                             Hráče, kteří v daném kalendářním roce nepřesáhli patnáct let. Jakékoliv výjimky jsou možné pouze se souhlasem pověřeného člena výkonného výboru, přičemž takový starší hráč nesmí hrát na pozici catchera nebo nadhazovače, pod sankcí kontumace zápasu. Tým, který bude mít na soupise staršího hráče, ztrácí právo na kvalifikaci skrze region bez dalšího.

Odlišnosti od pravidel:           Délka utkání je 120 minut s dokončením započaté směny, nebo 7 směn. Počet bodů na směnu není omezen a není pravidlo o rozdílu

Není omezení pro cizí státní příslušníky. Dívky mohou startovat pouze se souhlasem pověřeného člena výkonného výboru.

Muži

Hrací den:                                Dle rozhodnutí pověřeného člena výkonného výboru, popřípadě dle domluvy manažerů.

Forma:                                      Baseball.

Rozsah soutěže:                     Postupová základní část: Duben – Červen.

                                                  Nepostupové playoff: Září – Říjen.

Odlišnosti od pravidel:           Platí omezení pro všechny hráče, kteří jsou na soupiskách týmů ve vyšších soutěžích (1. LIGA, Extraliga). Takový hráč může nastoupit do regionálního přeboru bez omezení na jakékoliv pozici, kromě pozice nadhazovače. Platí, že hráči, kteří jsou uvedeni na soupiskách týmů ve vyšších soutěžích, a nastoupili v takové soutěži do zápasu, mohou v regionálním přeboru nadhazovat pouze tři směny. Toto omezení platí kombinovaně pro všechny hráče, kteří jsou na soupiskách týmů ve vyšších soutěžích, tj. takoví hráči nesmí nadhazovat více než tři směny kombinovaně.

Výslovně se stanovuje pravidlo ukládající používání pouze pálek, schválených ČBA pro soutěže 1. LIGY a Extraligy. Výjimky z tohoto pravidla jsou možné pouze se schválením pověřeného člena výkonného výboru. Manažer týmu je povinen do lineupu vyznačit, kteří hráči mají schválenou výjimku a mohou používat kovovou pálku. V případě neuvedení do lineupu a tedy neupozornění soupeře a rozhodčího budou hráči pro účely právě toho zápasu považováni za hráče bez schválené výjimky.

Není omezení pro cizí státní příslušníky. Dívky mohou startovat pouze se souhlasem pověřeného člena výkonného výboru.

 VII.            Povinnosti po skončení zápasu

 1. V kategorii mužů se podepisuje elektronická zpráva o utkání, přístupná na webových stránkách ČBA manažerům týmů. Rozhodčí jsou povinni zprávu vyplnit a podepsat do dvou pracovních dní od konání zápasu. Manažeři týmů mají právo zprávu za svůj tým vyplnit a podepsat, nicméně se nejedná o povinnost se sankcí za nevyplnění.
 2. V postupových soutěžích kategorií U13 a U15 je manažer povinen vyplnit papírovou zprávu
  o utkání. Povinnost přinést takovou zprávu a následně ji uložit do systému regionu má hlavní rozhodčí zápasu do 2 pracovních dní.
 3. Domácí tým je povinen ve všech kategoriích a ve všech utkáních uvést výsledek do informačního systému ČBA do 2 pracovních dní od skončení zápasu. V případě dvojzápasu je povinen nahlásit výsledky všech odehraných utkání do 2 pracovních dnů od ukončení posledního zápasu tým, na jehož hřišti se zápasy odehrály.

Aktualizováno: 04.02.2021